" รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา พัฒนาเป็นนิจ จิตบริการ ทำงานเป็นทีม "

ทีมงานของเรา

นางพรนภัส ประเสริฐไทยเจริญ

ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก: หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
อีเมล์: [email protected]
เบอร์โทรศัพท์: 081-9655169

นางทิพวรรณ โรจน์ศตพงค์

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
อีเมล์ : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 089-6249475

นางกุลชาธนันท์ พลินรัชต์ธนะเดช

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หน้าที่หลัก :งานกลุ่มวัยผู้สูงอายุ,ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ,สุขศึกษาประชาสัมพันธ์,IT กลุ่มงาน
อีเมล์ : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 095-6108985

นางรุ่งรันต์ อาลัยเวช

ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หน้าที่หลัก :งานกลุ่มวัยผู้สูงอายุ,งานร่วม DHS,FCT,วิชาการ/งานวิจัย/PMQA
อีเมล์ : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 088-5951755

นางเนติภรณ์ สิมาพันธ์

ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หน้าที่หลัก : พัฒนาตำบลนมแม่,พัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ,5 ส กลุ่มงาน
อีเมล์ : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 0817897362

นางสาวศรีสุคนธ์ หลักดี

ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หน้าที่หลัก: งานสุขภาพกลุ่มวัยเรียน, โครงการโรงเรียนในพระราชดำริ ,โภชนาการทุกกลุ่มวัย
อีเมล์ : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7902731

นางสาวทฤตมน ทองเรือง

ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หน้าที่หลัก : งานกลุ่มเด็กปฐมวัย,งานพัฒนาการเด็ก,งานกีฬา
อีเมล์ : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 091-0136493

นางสาวมะลิวรรณ มานะ

ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หน้าที่หลัก : งานกลุ่มวัยรุ่น, โภชนาการทุกกลุ่มวัย
อีเมล์ : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 087-9766485

ว่าที่ร้อยตรีสิทธิศักดิ์ เผ่าพันธ์

ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข
หน้าที่หลัก : กลุ่มวัยผู้สูงอายุ /วัดผลส่งเสริมสุขภาพ,คลินิก dpac/hph,งานกีฬา
อีเมล์ : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 085-51461978

นางวิจิตรา สีก่ำ

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย
หน้าที่หลัก: ธุรการ, พัสดุ ,สนับสนุนสื่ออุปกรณ์
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2431615

กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ GCC สังเกตุทุกครั้งช่วยยับยั้งธนบัตรปลอม แนวทางการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต รับฟังความคิดเห็นด้านกฏหมายไทย การควบคุมโรค
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
38846
สงวนลิขสิทธิ์ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
E-Mail: admin @ phoubon.in.th โทร :045-262692